Đang gửi...

Ban Giám đốc

FOUNDER-CEO NAKAJITSU 

FOUNDER-CEO NAKAJITSU 

Torii Mamoru

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH TUNAGU

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH TUNAGU

Nguyễn Đình Duy

CFO

CFO

SOICHI KITAGAWA

COO

COO

Kazuki Bunazawa

Phó giám đốc

Hiroshi Yamaguchi

Masatoshi Kawahara

Masatoshi Kawahara

Soichi Kodai

Soichi Kodai

Sumihito Sugie

Sumihito Sugie

Seiji Toida

Seiji Toida

Taku Hikichi

Taku Hikichi

Nakajitsu Group 運営サイトのお知らせ

Liên hệ với chúng tôi